EN english

Virtuálna Počítačová škola MARET Celoživotné vzdelávanie dospelých Virtuálna Počítačová škola MARET Vzdelávanie ako spoločenská priorita rozvoja Virtuálna Počítačová škola MARET Vzdelávanie priblížené k Vášmu domovu

Prvá virtuálna škola na Slovensku. Nauč sa AutoCAD virtuálne v reálnom čase cez Internet za účasti lektora.

Virtuálna Počítačová škola MARET ponúka školenia v Slovenskom a Anglickom jazyku v EU a v ostatných častiach sveta.


AutoCAD, progeCAD, GstarCAD alebo 4MCAD kurz s lektorom a jedným študentom

Názov školenia

AutoCAD, progeCAD alebo GstarCAD

Aké výhody získate, ak si objednáte školenie AutoCAD, progeCAD, GstarCAD alebo 4MCAD v Počitačovej škole MARET ?

 • Ponúkame Vám kvalitné X hodinové profesionálne školenie AutoCAD, progeCAD, GstarCAD alebo 4MCAD.
 • Školenie AutoCAD, progeCAD alebo GstarCAD je vedené vždy v takej profesii, akú ma účastník školenia, napr. ak je strojár, tak kreslí počas školenia AutoCADu strojárske výkresy.
 • Školenia prebiehajú priamo u Vás v zamestnaní alebo doma.
 • Nemusíte za školením nikde cestovať, míňať peniaze na cestovné a strácať drahocenný čas.
 • Ponúkame Vám flexibilný čas školenia AutoCADu, t.j. ako to účastníkovi školenia AutoCADu najlepšie vyhovuje.
 • Počas školenia kreslíte svoj vlastný prvý projekt v AutoCAD, progeCADe, GstarCAD alebo 4MCAD pod dozorom lektora.
 • Individuálne školenie AutoCADu alebo progeCADu je nejefektivnější zpôsob výuky AutoCADu alebo progeCADu, GstarCADu alebo 4MCADu.
 • Lektor se venuje len jednému klientovi, školenie prizpôsobuje požiadavkám, vedomostiam a pracovnej profesií klienta.

Metóda školenia

 • Celá výučba sa skladá z 3 častí: teoretické vysvetlenie príkazu, teoreticko-praktické vysvetlenie príkazu a praktické prevedenie príkazu. Týmto spôsobom je zabezpečená 100% istota, že študent daný príkaz nielen pochopí, ale vie ho aj prakticky používať pri kreslení svojho projektu.
 • AutoCAD, progeCAD alebo GstarCAD kurz Vás naučí kresliť vlastné projekty.
 • AutoCAD, progeCAD alebo GstarCAD školenie je vhodné pre úplných začiatočníkov, ako aj pre pokročilých užívateľov AutoCADu.
 • Školenie je prevádzané virtuálnou formou cez internet v reálnom čase, za účasti lektora. Pod dozorom lektora kreslíte aj svoj prvý projekt vo svojej profesii.

Počet účastníkov školenia

 • Na školení AutoCADu je jeden študent a lektor.

Potrebné vedomosti pre prihlásenie sa na školenie AutoCADu

 • Študent musí mať základné vedomosti z operačného systému Windows.

Čo potrebujete pre absolvovanie virtuálneho školenia AutoCADu v reálnom čase za účasti Lektora.

 • Študent musí mať počítač, internetové pripojenie, mikrofón a reproduktory.

Počet hodín školenia AutoCADu alebo progeCADu , GstarCADu alebo 4MCADu a praktického kreslenia

 • Počet vyučovacích hodín školenia môže byť flexibilný, t.j. účastník školenia si ho navolí sám.
 • Počet vyučovacích hodín školenia AutoCADu môže byť: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 108, 114, 120
 • Ak si chcete vyskúšať virtuálne školenie AutoCADu, objednajte si 1 hodinu školenia AutoCADu zdarma
 • Ak budete spokojný so školením AutoCADu, môžete si rozšíriť školenie o toľko hodín koľko budete potrebovať.
 • Doporučená dĺžka školenia a praktického kreslenia výkresov pre začiatočníkov je: 90 až 120 vyučovacích hodín, 15 až 20 dní, 3 až 4 týždne.
 • Ponuka pre začiatočníkov: Ak si zakúpite naraz 120 vyuč. hodín, získate garanciu, že ak bude potrebovať viac hodín školenia do 20 v.h. školenia dostanete zdarma.

 • Doporučená dĺžka školenia a praktického kreslenia výkresov pre pokročilích je: 30 až 60 vyučovacích hodín, 5 až 10 dní, 1 až 2 týždne.

Čas školenia

 • Flexibilné školenia: účastník školenia si čas, deň a dĺžku školenia navolí sám.

Časový plán flexibilného školenia

 • Flexibilné školenie AutoCAD, progeCADu, GstarCADu alebo 4MCADu nie je klasické školenie kde musíte dodržiavať naplánovaný čas, deň a dĺžku školenia, ale naopak jedná sa o školenie, kde čas, deň a dĺžku školenia si môžete dohodnúť, napr. 2 vyučovcie hodiny denne alebo 2 vyučovcie hodiny 3 krát za týždeň.
 • Ak ďalší deň sa nemôžete zúčastniť školenia nič sa nedeje, dohodnete si iný termín, kedy Vám školenie najbližšie bude vyhovovať.
 • Flexibilné školenie môžete kedykoľvek prerušiť, napr. na týždeň, dva týždne….. a potom v školení môžete kedykoľvek opäť pokračovať.
 • Flexibilné školenie je šité pre Vás, aby ste mohli v pohode pracovať a zároveň sa aj vzdelávať, čím získate vyššie vzdelanie a zvýšite si pracovnú pohodu pri kreslení projektov a produktivitu.

Miesto školenia

 • Miestom školenia je internet. Školenie je prevádzané virtuálnou formou cez internet v reálnom čase, za účasti lektora. Pod dozorom lektora študent kreslí praktické príklady vo svojej profesii.

Osnova školenia - AutoCAD 2D, progeCAD 2D, GstarCADu alebo 4MCADu

Číslo produktu Názov kapitoly
PLU 801 AutoCAD, progeCAD, GstarCADu alebo 4MCADu úvod do kreslenia - Obsahuje - Základné pojmy, Súradnicové systémy, Zadávanie bodov pomocou súradníc, X, Y, Doplnkový a striedavý uhol, Popis obrazovky, Úvod do kreslenia a Praktické kreslenie obrázkov.
PLU 802 Základné pojmy AutoCAD, progeCAD, GstarCADu alebo 4MCADu- V tejto kapitole študent získa vedomosti o základných pojmoch AutoCADu, čo sú to entity, atribúty. V akom merítku má kresliť svoje projekty, ako nastaví si jednotky pre kreslenie projektov, ako nastaví si veľkosť výkresu. Ďalej získa informácie o nástrojoch AutoCADu, načo slúžia nástroje, aké pomocné režimy môže využívať pri kreslení. Získa základné informácie o hladinách, o editácií pomocou príkazov AutoCADu, o editácií pomocou uzlov. Získa informáciu ako prenášať kresby z jedného do iného výkresu. Naučí sa zobrazovať celý alebo časť výkresu. Získa základné informácie o bloku, o bloku s atribútmi, ktorý slúži na vytvorenie technickej pečiatky s automatickým vyplnením údajov. Oboznámi sa s kótovacím štýlom a asociatívnym kótovaním. Oboznámi sa s plotrovacím štýlom a plotrovaním. Získa informáciu čo sú to systémové premenné v AutoCADe, na čo slúži modelový a výkresový priestor, a čo je to prototypový výkres. .
PLU 803 Súradnicové systémy – V tejto kapitole študent získa praktické vedomosti o kartézskom súradnicovom systéme, o globálnom súradnicovom systéme a o užívateľskom súradnicovom systéme. Ďalej získa vedomosti kde sa nachádza počiatok súradnicového systému a ktorá časť súradnicového systému v AutoCADe sa používa pre kreslenie. Kde sa nachádza uhol 0 stupňov, 90 stupňov, 180 stupňov, 270 stupňov a smer zadávania kladného alebo záporného uhlu v AutoCADe.
PLU 804 Zadávanie bodov pomocou súradníc – V tejto kapitole študent získa praktické vedomosti o kartézskych a polárnych súradniciach, ktoré sa využívajú pre zadávanie bodov v AutoCADe.
PLU 805 Doplnkový a striedavý uhol - V tejto kapitole študent získa praktické vedomosti o počítaní doplnkového a striedavého uhlu v AutoCADe.
PLU 806 Popis obrazovky – V tejto kapitole sa študent oboznámi so základnou obrazovkou AutoCADu. Naučí sa pracovať s novým prostredím v AutoCADe – ribon alebo s klasickým prostredím AutoCADu. Študent získa vedomosti, kde sa nachádza pracovná grafická oblasť v AutoCADe, kde sa nachádza počiatok globálneho súradnicového systému, textová oblasť, pomocné funkcie AutoCADu.
PLU 807 Úvod do kreslenia – V tejto kapitole študent získa praktické vedomosti s kreslením čiary a jej vymazaním. Naučí sa používať myš v AutoCADe. Získa vedomosti ako zrušiť príkaz, ktorý bol omylom vybraný.
PLU 808 Kreslenie obrázkov – rovnej a šikmej čiary. V tejto kapitole študent prakticky kreslí obrázky pod dohľadom lektora. Záverom tejto kapitoly sa overia všetky vedomosti, ktoré študent získal z vyššie uvedených kapitol.
PLU 809 POMOCNÉ PRÍKAZY – V tejto kapitole sa študent oboznámi s pomocnými príkazmi AutoCADu, ako napríklad vytvorenie nového výkresu, uloženie nového výkresu alebo otvorenie už vytvoreného výkresu alebo zatvorenie výkresu. Študent získa vedomosti ako zobraziť v AutoCADe dva a viac výkresov na obrazovke a pracovať s nimi. Ďalej získa vedomosti ako uložiť potrebné údaje k danému výkresu. Študent získa vedomosti ako opraviť pokazený súbor, ktorý nie je možné otvoriť v AutoCADe príkazom Otvoriť – Open. Naučí sa nastaviť si jednotky, ktoré bude používať pri kreslení svojho projektu a naučí sa nastaviť veľkosť formátu výkresu. Na konci tejto kapitoly budú jeho vedomosti preverené praktickými príkladmi vytvárania nových výkresov.
PLU 810 Atribúty entít, hladiny – V tejto kapitole sa študent naučí nastavovať atribúty v AutoCADe, ako sú farba, typ čiary, hrúbka čiary, štýly písma a fonty. Ďalej získa vedomosti o hladinách, o vytváraní hladín a praktickom používaní hladín v AutoCADe. Záverom tejto kapitoly študent bude prevádzať praktické príklady pre vytváranie hladín v AutoCADe.
PLU 811 Informačné príkazy – V tejto kapitole študent získa vedomosti týkajúce sa merania vzdialenosti medzi dvomi objektmi. Ďalej sa naučí vypočítať jednoduchú a zloženú plochu v AutoCADe. Získa vedomosti o informačných príkazoch AutoCADu ako napríklad výpis o objektoch, čase strávenom pri kreslení výkresov v AutoCADe a identifikovanie bodu. Záverom tejto kapitoly študent prevedie príklady týkajúce sa výpočtu jednoduchej a zloženej plochy v AutoCADe.
PLU 812 Príkazy pre ovládanie displeja – V tejto kapitole študent získa vedomosti ohľadom ovládania displeja, zobrazenia celého výkresu alebo len určitej časti výkresu. V závere tejto kapitoly študent prevedie praktické príklady pre nastavovanie rôznych veľkostí výkresov na displeji.
PLU 813 AutoCAD, progeCAD príkazy pre kreslenie entít
PLU 814 Metóda kreslenia - kreslením pomocných čiar
PLU 815 AutoCAD, progeCAD kresliace pomôcky
PLU 816 Metóda kreslenia - kreslením neviditeľných čiar
PLU 817 ďaľšie možnosti zadávania bodov
PLU 818 Nastavenie kresliaceho prostredia
PLU 819 AutoCAD editačné príkazy
PLU 820 AutoCAD metódy kreslenia
PLU 821 AutoCAD, progeCAD editácia pomocou uzlov
PLU 822 Funkcie systému Windows v AutoCADe
PLU 823 Budovanie knižníc
PLU 824 AutoCAD vnútorné bloky
PLU 825 AutoCAD, progeCAD vonkajšie bloky
PLU 826 Editácia blokov
PLU 827 ďaľšie príkazy používané s blokmi
PLU 828 Hladiny blokov
PLU 829 Atributy blokov
PLU 830 Editovanie atribútov
PLU 831 Používnie rozhrania Design Center
PLU 832 AutoCAD plotrovacie štýly
PLU 833 Práca s rozrhnutiami
PLU 834 Nastavenie stránky
PLU 835 Základy kótovania
PLU 836 AutoCAD kótovací štýl
PLU 837 AutoCAD, progeCAD alebo GstarCAD asociatívne kótovanie
PLU 838 AutoCAD šrafovacie štýly
PLU 839 AutoCAD, progeCAD, GstarCAD alebo 4MCAD šrafovanie
PLU 840 AutoCAD plotrovanie
PLU 841 AutoCAD, progeCAD alebo GstarCAD prototypový výkres s využitím Layoutov
PLU 842 Praktické kreslenie vášho prvého projektu s lektorom
Certifikát Počítačovej školy MARET